bangkok bangkokeducation


ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์


กำนดการเปิดภาคเรียนทุกสายชั้น อนุบาล 1 ชั้น ป.6 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 07.55 น. เลิกเรียน 15.30 น. นักเรียนจะได้รับบริการอาหารเช้า กลางวัน และนมโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน 1 ชุด ประกอบด้วย สมุด 5 เล่ม ปากกา ดินสอ สี ยางลบ ไม้บันทัด และสหกรณ์เปิดจำหน่ายสมุดเพิ่ม 100 บาท / 1 แพ็ค(10เล่ม) ในเวลา 07.00 -08.30 น. ผู้ปกครองสามารถซื้อเพิ่มเติมได้

แจ้งการรับนมโรงเรียนทุกสายชั้น ในวันเดือน กุมภาพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 -15.30 น. ณ บริเวณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเปรมประชา >>
Download เอกสาร การรับสมัคร และใบมอบตัว ที่นี่ ครับ ....

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้ปกครองรับข้อสอบปลายภาค ระหว่างเวลา 08.30-12.30 น.
และรับนมโรงเรียนไปดื่มที่บ้าน ขอบคุณครับ อ่า่นต่อ >>
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรองรับข้อมูลการรับบริจาค และอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถใช้ สิทธิ
ลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐาน
การบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร
  วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
คณะศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน 8 ท่าน นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วลาย รองผู้อำนวยการและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ได้ทราบแนว
ทางการทำงาน รับทราบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
และแนะนำนิเทศกฺ์ประจำโรงเรียท่านใหม่ คือ นิเทศก์พจมาลย์ ปทุมบริสุทธิ์
  :: อ่านต่อ (รูปภาพ) >>
scan me
ขอเชิญ SCAN ร่วมบริจาค ร.ร.เปรมประชา
ประมวลภาพ กิจจกรรมการฉีกวัคซีน นักเรียน ป.4-6 อายุ 11 ปี วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 12.00 น. โดยความร่วมมือของศูนย์สาธารณสุข 60 ,สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนเปรมประชา มีนักเรียนเข้ารับการฉีดจำนวน 116 คน การดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการอำนวยการของ นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรโรงเรียนเปรมประชาทุกคน ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นายนันทพงศ์ แก้วศรี ,นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง, นางสาวฐาริธกา จันทวรรณ
(หัวหน้าฝ่ายการศึกษา) เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้นำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนใน ครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
 
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตร การประกวดโครงการมารยาทงาม และโครงการคนเก่งเลข โดยท่านผ้อำนวยการ นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ เป็นประธานการมอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เจ้าของโครงการ คุณครูธัญภรณ์ โชติรัตน์ เจ้าของโครงการ
>> คลิกดูภาพกิจกรรม >>
 
กิจกรรรมการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1 ระดับอนุบาล - ป.2 ในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวนักเรียน 80 คน โดยได้รับความอนะุเคราะห์เจ้าหน้าที่ คุณหมอ จากศูนย์สาธารณสุข 60 สำนักงานเขตดอนเมือง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง โดยมีท่ทานผู้อำนวยการสถานศึกษา นายภัททิยะ ขำนาญเอื้อ และรองผู้อำนวยการ
ว่าที่ รต.มนตรี แก้วลาย และบุคลากรโรงเรียนเปรมประชา ทุกท่าน ร่วมมืออำนวยความสะดวก
>> ภาพกิจกรรม >>
นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเปรมประชา :: อำนวยการสร้างเวที , ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วลาย  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา :: ออกแบบ .