โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ 7 ซอยวิภาวดีรังสิต 33 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

              เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521     โดยมีนายสายหยุดและนางสังวาลย์ วานิชานันท์ ได้ยกที่ดินให้นายปานจิตต์ เอนกวนิช ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครในขณะนั้น  เพื่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  5 ไร่  7 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้
             ทิศเหนือจรดลำรางสาธารณะประโยชน์ ( ลำรางลาดเป็ด ) มีความยาว 227 เมตร
ทิศใต้จรดที่ดินของนายเกษม  อุดมพันธ์  มีความยาว  217  เมตร
ทิศตะวันออกจรดที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความยาว 67 เมตร
ทิศตะวันตกจรดที่ดินของนายเกษม  อุดมพันธ์  มีความยาว  60 เมตร 
             พ.ศ.2518  เขตบางเขนได้ตั้งงบประมาณสร้างโรงเรียนเป็นเงิน 854,000 บาท(แปดแสน  ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แต่ยังมิได้สร้างอาคารเรียน เนื่องจากไม่มีถนนตัดเข้าโรงเรียน
             พ.ศ.2520 ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง(อาคาร1) เป็นเงิน 854,000 บาท(แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และนายเกษม อุดมพันธ์ กับนายเชษฐชัย  แจ้งยุบล ได้สมทบต่อเติมอาคารชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียนและได้งบประมาณสร้างส้วมมาตรฐานขนาด 6 ที่นั่ง เป็นเงิน 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน  )
            พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยมีนายสมจิตร์  เกิดพิทักษ์ ครู 4  โรงเรียนบ้านคลองบัว  มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่เมื่อวันที่ 14 เมษายน  2521 และมีคณะครูอีก 3  ท่าน  คือ
1.  นายชูเกียรติ แสงอรุณ          ครู  3   จากโรงเรียนบ้านคลองบัว
2.  นางละออ   อุทัยพงษ์           ครู  3   จากโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
3.  นางสาววิไล   โรจนพุทธิ        ครู  2   บรรจุใหม่
มีนักเรียนในครั้งแรก  33 คน  จัดเป็น  3 ห้องเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่  4
จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนถึงปีการศึกษา 2542 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 568 คน  สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2542 ( ผู้อำนวยการสมจิตร์ เกิดพิทักษ์  1 ตุลาคม 2542 – 22 กันยายน 2543 )

          ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวนนักเรียน 450 คน
นายภัททิยะ ชำนาญเอื้อ   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเมื่อ  1 ตุลาคม  2564