สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
หน่วย คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
หน่วย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หน่วย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
หน่วย บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
หน่วยการเรียนรู้ ผลไม้แสนอร่อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ ผลไม้แสนอร่อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลไม้แสนอร่อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
หน่วย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
หน่วย ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หน่วย ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
หน่วย วันแม่แห่งชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย วันแม่แห่งชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย วันแม่แห่งชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
หน่วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
หน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย ใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน การเกิดฝน(วัฏจักรของน้ำ)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน อุปกรณ์ที่ใช้กันฝน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน กิจกรรมศิลปะสร้าสรรค์ ฉีกกระดาษสีปะติดภาพร่มแสนสวย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
หน่วย หนูทำได้
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย หนูทำได้ (วิธีการล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ห่างไกลเชื้อไวรัส COVID -19 )

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย หนูทำได้ ใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แบบฝึกสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะการคิด Ep.2
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ "ตัวเด็ก" Ep1
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย ร่างกายของฉัน (ใบงานและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย ร่างกายของฉัน เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
หน่วย ร่างกายของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
กิจกรรมทักษะสังคมปฐมวัยกับครูปู
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การประดิษฐ์กรอบรูปไม้ไอติม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครอบครัวของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
สัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูและเพื่อนของเรา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ปฐมนิเทศสู่รั้วโรงเรียน แนะนำชื่อครูประจำชั้นและชื่อครูพี่เลี้ยง
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1