ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)

ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ปีพุทธศักราช

1

นายสมจิตร์   เกิดพิทักษ์   

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่    
ผู้อำนวยการ

2521  -  2528
2528  -  2542
2542  -  2543 

2

นางสาวนิภา  กังวลทรัพย์

ผู้อำนวยการ

2543  -  2547

3

นางวิจิตรา  คำยัง

ผู้อำนวยการ

2547  -  2549

4

นางพัชนี   ขำวิทย์

ผู้อำนวยการ

2549  -  2552

5

นางสาวชนกณัฐ  เกิดมงคล

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2552  -  2555

6

นางเอื้อมพร   อุมมฤตกุล

ผู้อำนวยการชำนาญการ

2555 – 2558

7

นางเบญจมาศ  กุลสุ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2558 –2560

8

นางสาวอักษรา แสงอร่าม

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1พค.2560 – 2564

9

นายภัททิยะ  ชำนาญเอื้อ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 ตุ.ค.2564 - ปัจจุบัน