สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.2 สนุกกับการเขียนโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.3 การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.1 สนุกกับการเขียนโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 การตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาการงนอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.2 การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.3 กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.1 การตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาการงนอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.1 การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.2 การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 การปรุงอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.2 การปรุงอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.1 การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การวางแผน การเตรียม และการประกอบอาหาร(เช็คชื่อครั้งที่ 10)
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การชั่งและตวงเครื่องปรุงของอาหารและส่วนผสมของเครื่องดื่ม
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
Ep.3 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย(การเขียนโปรแกรมทำได้มากกว่า 1 วิธี)
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
การทำงานของคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
Ep.2 กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย(การออกแบบขั้นตอนวิธี-Algorithms-)
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.1 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย(การเขียนโปรแกรม คือ อะไร)
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Ep.2 การเขียนอัลกอริทึม รูปแบบข้อความ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาหารที่เหมาะสมกับแต่ละวัย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
อัลกอริทึม(Algorithm) คือ อะไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.1 การเขียนอัลกอริทึม รูปแบบข้อความ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
Ep.2-1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.2-2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทักษะการจัดการในการทำงาน
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
หลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน Ep.1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน Ep.1
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน Ep.2
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การเรียกใช้โปรแกรม PowerPoint
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4