สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
เกมเลียนแบบ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมนันทนาการ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาความคิด
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
การบริหารประกอบดนตรี
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สนุกกับการเล่นเกม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมนันทนาการ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
กิจกรรมเข้าจังหวะ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การออกกำลังกาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การออกกำลังกาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
การเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทักษะกลไกการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การแปรขบวนประกอบเพลงมาร์ช
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
การปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมเรื่องเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมแบบผลัด
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
การรู้เท่าทันสื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
คุณค่าของวัยรุ่น
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การวางตัวที่เหมาะสม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธุ์ไม่ป้องกัน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
คุณลักษณะของความเป็นเพื่อน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธุ์
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
คุณลักษณะสมาชิกครอบครัวที่ดี
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปัจจัยที่ช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
ครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดี
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
ระบบกระดูกและข้อต่อ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระบบหายใจ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
ระบบไหลเวียนโลหิต
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครอบครัวที่หลากหลาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระบบกล้ามเนื้อ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
พัฒนาการด้านต่างๆ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
การเจริญเติบโต
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระบบย่อยอาหาร
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6