สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การเขียนจดหมาย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Ep.2 พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.1 พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
การเขียนจดหมาย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การใช้พจนานุกรม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
บทละคร เรื่อง เงาะป่า
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพลงชาติไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
ภาษาไทยมาตรฐาน - ภาษาถิ่น
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเขียนสื่อสาร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
คัดลายมือ เขียนสื่อสาร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วรรณคดี กระเช้าสีดา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กระเช้าสีดา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
อ่านได้คล่อง...ต้องรู้วิธี
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
สนุกกับคำพ้อง
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การอ่านออกเสียง
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
บทอาขยาน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลอนบทละคร เรื่องพระสังข์ ตอนกำเนิดพระสังข์ ( ถ้อยคำสำนวน)
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
คำเป็นคำตาย...ดูง่ายไม่ยาก
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ (เรื่องย่อ )
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
ไตรยางศ์...สร้างคำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทอาขยาน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
ส่วนประกอบของประโยค Ep.2
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ส่วนประกอบของประโยค Ep.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มาตราตัวสะกด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
มาตราตัวสะกด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ส่วนประกอบของประโยค
วิชาภาษาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สนุกกับเพลงสระไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
เรียนรู้คำสันธาน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรียนรู้คำบุพบท
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปฐมนิเทศ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5