สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทบทวนเรื่องการแยกสารในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อัลกอริทึม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิธีการแก้ปัญหา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
การใช้เหตุผลแก้ปัญหา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุริยุปราคา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จันทรุปราคา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
แรงเสียดทาน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปรากฏการณ์ของโลก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แรงและการเคลื่อนที่
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วงจรไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การต่อหลอดไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
ไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การละลาย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การเปลี่ยนแปลงของสสาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
ลักษณะทางพันธุกรรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การแยกสารผสม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทดสอบท้ายบทเรียน การแยกสารผสม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การแยกสาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
การย่อยอาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การทดลอง เรื่อง การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
ระบบนิเวศ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ห่วงโซ่อาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พลังงานในอาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประโยชน์ของสารอาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาหารกับสารอาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต-พืช
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต-สัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
เชื้อไวรัสคืออะไร
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มาทำความรู้จักกับวัคซีน(vaccine)กันเถอะ
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5