สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
What are they wearing
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Clothes vocabularies
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
There is / There are in the house
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Object pronoun(คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Subject pronoun(คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Phonics
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Covid 19 Vocabularies
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Pronoun Exercise
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Pronoun
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.3 ประโยคคำถาม (หลักการใช้ "Verb to have" )
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Ep.2 หลักการใช้ "Verb to have" (ประโยคปฏิเสธ)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Ep.1 ประโยคบอกเล่า (หลักการใช้ "Verb to have" )
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Subjects
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Part of speech
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Part of speech exercise
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Adjectives
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adverbs of time
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Part of body
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
MOTHER'S DAY Exercise
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
MOTHER'S DAY Vocabulary
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
GREETINGS
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Ep.1 ประโยคบอกเล่า :Verb To Be - Is Am ARE
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Ep.2 ประโยคปฏิเสธ :Verb To Be - Is Am ARE
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Ep.3 ประโยคคำถาม :Verb To Be - Is Am ARE
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
EP.3 Comparisons of adjective exercise
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
EP.2 กฎการเติม -er, -est ท้ายคำคุณศัพท์ 
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
EP.1 Comparisons of adjective
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 a little / afew
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.2 a lot of
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.3 a little / afew / a lot of ---- Exercise.
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Do-Does Ep.3 ประโยคคำถาม : Verb to do (รูปปัจจุบัน)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Do-Does Ep.2 ประโยคปฏิเสธ : Verb to do (รูปปัจจุบัน)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Do-Does Ep.1 ประโยคบอกเล่า : Verb to do (รูปปัจจุบัน)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Let Me Introduce My Self ขอแนะนำตัว
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Wh-questions
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Some / Any Present
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
Telling time
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Preposition of time
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
How much - How many
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 2 (21 - 25 มิถุนายน 2564)
Prepositions of place
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การใช้ can , can't
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
20 คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
a,an,the
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
These is,There are
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
This,That,These,Those
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6