สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
หน่วยที่ 2 ทันข่าวเหตุการณ์
วิชาภาษาไทย(วรรณคดีและวรรณกรรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 11 การผันอักษร
วิชาภาษาไทย(หลักภาษาไทย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 2 นิทานยายกะตา
วิชาภาษาไทย(วรรณคดีและวรรณกรรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Ep.2 วรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 วรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 หน่วยที่ 10 คำที่มีตัวการันต์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.1 หน่วยที่ 10 คำที่มีตัวการันต์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.2 หน่วยที่ 9 คำที่ใช้ บัน บรร รร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.1 หน่วยที่ 9 คำที่ใช้ บัน บรร รร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
หน่วยที่ 10 มาตรา กบ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 หน่วยที่ 9 มาตรา กน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 หน่วยที่ 9 มาตรา กน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
หน่วยที่ 8 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.2 หน่วยที่ 7 เรื่อง อักษรนำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.1 หน่วยที่ 7 เรื่อง อักษรนำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.2 หน่วยที่ 8 เรื่อง มาตรา กด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 หน่วยที่ 8 เรื่อง มาตรา กด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 6 เรื่อง คำควบกล้ำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.2 หน่วยที่ 5 เรื่อง การผันอักษร
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.1 หน่วยที่ 5 เรื่อง รูปวรรณยุกต์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 4 มาตรา กบ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
หน่วยที่ 7 มาตรา กก EP.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 7 มาตรา กก EP.2
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 4 มาตรา กน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 4 มาตรา กก Ep.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 6 มาตรา เกอว EP.2
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 6 มาตรา เกอว EP.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
EP.2 หลักภาษาไทย หน่วยที่ 5 เรื่อง มาตรา เกย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 หน่วยที่ 4 เรื่อง มาตรากด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
EP.1 หลักภาษาไทย หน่วยที่ 5
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 หน่วยที่ 4 มาตรา กม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 หน่วยที่ 4 มาตรา กม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.3 หน่วยที่ 4 มาตรา กม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 3 Ep.3 มาตรา กง
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 3 Ep.2 มาตรา กง กม เกย เกอว
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 3 Ep.3 มาตรา กง กม เกย เกอว
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
มาตรา กง กม เกย เกอว Ep.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มาตรา กง Ep.2
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มาตรา กง Ep.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
มาตรา ก กา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มาตรา ก กา Ep.2
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรา ก กา รู้ว่าไม่มีตัวสะกด Ep.1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
วรรณยุกต์ไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สระในภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อักษรต่ำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1