สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Ep.14 การเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆ ตามธรรมชาติ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.14 การเคลื่อนไหวร่ายการโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.14 การละเล่นพื้นเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.13 ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.13 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.13 เล่นเกมสนุกสร้างสุขในใจ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.12 การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.12 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.12 เล่นเกมสนุกสร้างสุขในใจ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.11 การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.11 การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.11 การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.10 การปรับปรุงแก้ไขจุด้อยของตนเอง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.10 พฤติกรรมทางเพศ(ความสำคัญของเพื่อน)
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.10 การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.9 ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.9 มารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.9 การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Ep.8 ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.8 พฤติกรรมทางเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.8 การล่วงละเมิดทางเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
Ep.7 ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.7 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.7 การล่วงละเมิดทางเพศ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.6 ความรักและความผูกพันในครอบครัว
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.6 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.6 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.5 ความรักและความผูกพันในครอบครัว
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.5 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.5 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.4 ความรักและความผูกพันในครอบครัว
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.4 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.4 คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
อวัยวะภายนอก Ep.3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเจริญเติบโตของมนุษย์ Ep.3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อวัยวะภายในที่สำคัญ Ep.3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
สุขศึกษา Ep.2 การเจริญเติบโตของมนุษย์
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สุขศึกษา Ep.2 อวัยวะภายในที่สำคัญ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สุขศึกษา Ep.2 อวัยวะภายนอก
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 อวัยวะภายนอก
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1