สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Unit 4 : F f
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
Listen, Read along : am ap
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Ep.2 My school and Numbers
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
My Family : Vocabulary
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
School Again
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
It's a monster !
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Our World
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
A fruit salad.
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Unit 3 : E e
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
am and ap
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Ep.1 My school and Numbers
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
World / Small and Big
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Our World
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Vocabulary & Grammar Game
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
My Family
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Vocabulary & Grammar Game
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Colors
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
a + p = ap
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
My school
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
My Family
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Go to school
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Our World
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
My favourite uncle
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Our world
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Story Time
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
a + m = am
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Colors
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Shape(Look and click to complete the word)
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
My Classroom
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
VERB
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
My favourite uncle
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Classroom Rules
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Unit 2 : D d
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
Unit 1 : Lesson 3
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Color
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Unit 1 : Lesson 2 (Circle Square Triangle Rectangle)
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
A or An
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
What can you do. ?
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
A Big Family
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
School Rules
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Unit 2 : c C
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
Unit 1 : a + t = at
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Unit 1
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
My Family
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Unit 1 : School Again
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

A Big Family
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
English Conversation Week 2 For Kindergarten 1
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
English Conversation Week 2 For Kindergarten 2
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
English Conversation Week 2 For Prathom 1
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
English Conversation Week 2 For Prathom 2
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
English Conversation Week 2 For Prathom 3
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
English Conversation Week 2 For Prathom 4
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Starter Unit
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
English Conversation Week 2 For Prathom 6
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
English Conversation Week 1 For Kindergarten 1
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
English Conversation Week 1 For Kindergarten 2
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
English Conversation Week 1 For Prathom 1
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
English Conversation Week 1 For Prathom 2
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
English Conversation Week 1 For Prathom 3
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
English Conversation Week 1 For Prathom 4
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
English Conversation Week 1 For Prathom 5
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
English Conversation Week 1 For Prathom 6
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
English Alphabet
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
English Alphabet
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
Topic : Family
วิชาภาษาสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Topic : Commands
วิชาภาษาสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Topic : Nombers
วิชาภาษาสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Topic : Action Word
วิชาภาษาสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Topic : Number 1-100
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Topic : Clothes
วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6